Oscuro Claro

En la tarde de ayer me pasé por la 11ª Fireta Gratuïta de Llibres de Palma organizada por Palmajove, donde, como su buen nombre indica, se disponen una cantidad considerable de libros para hacerse con ellos de forma gratuita. Este tipo de iniciativas sirven para que libros que para otros pueden ser considerados en desuso o a los que no van a dar provecho alguno puedan ser redescubiertos por otras personas. Y en mi caso no fue una excepción, ya que además de hacerme con un par de voluminosos libros de DEUSTO sobre empresa, encontré un ejemplar que me pareció curioso: “Empresaris Mallorquins”. Se trata de un libro publicado en el año 1975 en España, coincidiendo con la etapa final del franquismo, en el que su autor, Llorenç Capellà, entrevistaba a un total de 15 empresarios mallorquines de éxito. En dichas entrevistas podemos encontrar interesantes reflexiones en torno al pensamiento socio-económico de personajes relevantes en el campo empresarial balear, algunas de las cuales pueden considerarse más que vigentes (cuando se habla del sector hotelero en Baleares, del concepto de empresa, del catalán…). He decidido por ello compartir algunos de los fragmentos de cada uno de los entrevistados, pues quizá nos sorprendan algunas de las cosas que mencionan. Hoy empezamos con 5 de ellos. Las preguntas están tal y como fueron originalmente escritas en catalán, y a la vez las he traducido al castellano.

JOSEP Mª LAFUENTE, abogado y economista

Català

Pregunta: I en aquest nou concepte d’empresa, ¿hi hauria un repartiment equitatiu de beneficis?

Resposta: naturalment, naturalment. Però aquest criteri que em sembla molt vàlid, topa, com ja li he dit, amb dues mentalitats que no el volen admetre. M’explicaré: els obrers no volen participar en l’empresa. S’estimen més percebre una quantitat fixa, sigui quina sigui, que estar sotmesos a la circumstància econòmica pròspera o adversa de l’empresa. I al capitalista, per altra banda, aquesta actitud li convé, perquè no es veu obligat a retre comptes dels beneficis. Així, tant els uns com els altres, es troben perfectament en aquesta situació que, no obstan, frena la consecució d’un sol cos de l’empresa.

Castellà

Pregunta: Y en este nuevo concepto de empresa, ¿habría un reparto equitativo de beneficios?

Respuesta: naturalmente, naturalmente. Pero este criterio que me parece muy válido, choca, como ya le he dicho, con dos mentalidades que no lo quieren admitir. Me explicaré: los obreros no quieren participar en la empresa. Prefieren percibir una cantidad fija, sea cual sea, que estar sometidos a la circunstancia económica próspera o adversa de la empresa. Y al capitalista, por otra parte, esta actitud le conviene, porque no se ve obligado a rendir cuentas de los beneficios. Así, tanto los unos como los otros, se encuentran perfectamente en esta situación que no obstan, frena la consecución de un solo cuerpo de la empresa.

DAMIÀ BARCELÓ, abogado

Català

Pregunta: ¿Creu que és possible escriure a un comerciant de Barcelona o de Muro, en català?

Resposta: Mai no ho he fet, perquè no el sé escriure. Però em sembla bé emprar-lo. Ara me’n record d’aquella frase tan cèlebre que deia: “si eres español, habla el castellano”. El temps ha demostrat la seva ineficàcia.

Castellano

Pregunta: ¿Cree que es posible escribir a un comerciante de Barcelona o de Muro, en catalán?

Respuesta: Nunca lo he hecho, porque no lo sé escribir. Pero me parece bien emplearlo. Ahora me acuerdo de aquella frase tan célebre que decía: “si eres español, habla el castellano”. El tiempo ha demostrado su ineficacia.

GABRIEL ALZAMORA, director y propietario de Alzamora S.A.

Català

Pregunta: Però es parla de crisi hotelera

Resposta: Potser l’empresariat hagi estat massa optimista. No culp ningú, perquè jo som el primer que m’he deixat guiar per l’alegre pujada de visitants que declaraven les estadístiques. Any rera any augmentaven les demandes, i, és clar, no cal dir que tothom es llança a construir hotels i apartaments. Fa pocs anys que es sentí el primer crit d’alarma. De sobte, tots ens hem adonat que el negoci ha arribat al seu punt màxim de productivitat i es nota un cert malestar, un cert nervisosisme. Potser seria interessant que el Govern dictaminàs unes normes que ens evitassin caure en una saturació.

Castellano

Pregunta: Pero se habla de crisis hotelera

Respuesta: Tal vez el empresariado haya sido demasiado optimista. No culpar a nadie, porque yo soy el primero que me he dejado guiar por la alegre subida de visitantes que declaraban las estadísticas. Año tras año aumentaban las demandas, y, por supuesto, ni que decir que todo el mundo se lanzo a construir hoteles y apartamentos. Hace pocos años que se sintió el primer grito de alarma. De repente, todos nos hemos dado cuenta de que el negocio ha llegado a su punto máximo de productividad y se nota un cierto malestar, cierto nervisosismo. Quizás sería interesante que el Gobierno dictaminara unas normas que nos evitasen caer en una saturación.

GABRIEL BARCELÓ, director de “Empresas Barceló”

Català

Pregunta: Escolti, però aquest raonament es basa primordialment en el fet d’evitar l’apatia de l’obrer. ¿De quina manera, dins un règim capitalista, es pot combatre, si no li agrada aquesta?

Resposta: Oferint a aquest obrer oportunitats de promoció. Aquí, a l’empresa que dirigesc, tenims unes bones relacions amb el personal, perquè intentam aplicar una política humana, al temps que li oferim oportunitats de promoció. Actualment la major part dels nostres directors d’oficina o d’hotel, són empleats pujats de nivells laborals inferiors. Un dels nostres directors començà de mosset als catorze anys. No cal dir que mai no ha tingut apatia pel fet de no participar del capital de l’empresa. Per altra banda, ens preocupam per la formació professional dels empleats. Si vostè vingués aquí demà a les vuit del matí, veuria quaranta o cinquanta persones que acudeixen a classes d’idiomes o d’administració. Aquest és l’autèntic camí que ha d’oferir l’empresa als seus empleat: els ha d’ajudar a autorealitzar-se. Això, independentment d’uns certs avantatges econòmics. Però quan s’han cobert les necessitats bàsiques de l’individu, que són menjar i vestir, no es tracta, em cregui, de posar-li unes acciones dins la butxaca, sinó, repetesc, de desenvolupar-lo com a persona a fi que pugui crear riquesa.

Castellano

Pregunta: Oiga, pero este razonamiento se basa primordialmente en el hecho de evitar la apatía del obrero. ¿De qué manera, en un régimen capitalista, se puede combatir, si no le gusta esta?

Respuesta: Ofreciendo a este obrero oportunidades de promoción. Aquí, en la empresa que dirijo, tenemos unas buenas relaciones con el personal, porque intentamos aplicar una política humana, al tiempo que le ofrecemos oportunidades de promoción. Actualmente la mayor parte de nuestros directores de oficina o de hotel, son empleados ascendidos de niveles laborales inferiores. Uno de nuestros directores empezó de mozo a los catorce años. Huelga decir que nunca ha tenido apatía por no participar del capital de la empresa. Por otro lado, nos preocupamos por la formación profesional de los empleados. Si usted viniera aquí mañana a las ocho de la mañana, vería cuarenta o cincuenta personas que acuden a clases de idiomas o de administración. Este es el auténtico camino que tiene que ofrecer la empresa a sus empleados: los tiene que ayudar a autorrealizarse. Esto, independientemente de ciertos ventajas económicas. Pero cuando se han cubierto las necesidades básicas del individuo, que son comer y vestirse, no se trata, créame, de ponerle unas acciones en el bolsillo, sino, repito, de desarrollarlo como persona a fin que pueda crear riqueza.

PERE SALAS, director y propietario de Naviera Mallorquina

Català

Pregunta: I el nivell social, ¿és bo, actualment, a Mallorca? Aquesta persona que agafi un ofici, ha de tenir unes condicions dignes de treball. 

Resposta: Estic convençut que mai no s’havia aconseguit un benestar econòmic com l’actual. Avui en dia hi ha tants de capitalistes que podríem començar a anomenar-los i no ens recordaríem més que de la meitat.

Pregunta: Doncs a una societat constituida així, no deu tenir sentit la vaga obrera.

Resposta: No. A més, la vaga em sembla una greu equivocació. No l’admet, tot i entenent com a justes una gran part de les reivindicacions.

Pregunta: ¿Sols una gran part?

Sí, perquè les reivindicaciones han de tenir una base justa, i aguantam vagues de senyors que guanyen set-centes o vuit-centes pessetes diàries. En canvi, n’hi ha d’altres que en guanyen dues-centes i no poden mantenir la família, i no protesten, quan tenen tot el dret a protestar.

Castellano

Pregunta: Y el nivel social, ¿es bueno, actualmente, en Mallorca? Esta persona que coja un oficio, debe tener unas condiciones dignas de trabajo.

Respuesta: Estoy convencido de que nunca se había conseguido un bienestar económico como el actual. Hoy en día hay tantos de capitalistas que podríamos empezar a llamarlos y no nos recordaríamos más que de la mitad.

Pregunta: Pues a una sociedad constituida así, no debe tener sentido la huelga obrera.

Respuesta: No. Además, la huelga me parece una grave equivocación. No lo admite, aunque entendiendo como justas una gran parte de las reivindicaciones.

Pregunta: ¿Sólo una gran parte?

Sí, porque las reivindicaciones deben tener una base justa, y aguantamos huelgas de señores que ganan setecientas u ochocientas pesetas diarias. En cambio, hay otros que ganen doscientas y no pueden mantener la familia, y no protestan, cuando tienen todo el derecho a protestar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Post Relacionados
Suscríbete ahora y recibe el ebook Nadie Debería Trabajar Jamás gratis
¡Lo quiero!
Total
0
Share