Oscuro Claro

EDUARD BLANES, Empresario agrícola

Català

Pregunta: ¿És partidari de l’autoritarismo? ¿De la democràcia…?

Resposta: Em sembla que Déu ens ha creat perquè convisquem. Quin exemple més bo ens donen aquestes nacions anomenades França, Anglaterra, Itàlia, Portugal! Hi ha hagut molts de personalismes en el món, però tots han acabat. Napoleó fou un gran General; Cesar, també, però sols pogueren governar fins que els arribà la mort. Hem d’esser realistes i mirar-nos al mirall del món. Hem d’admetre una convivència per a la qual no estam preparats.

Castellano

Pregunta: ¿Es partidario del autoritarismo? ¿De la democracia ?

Respuesta: Me parece que Dios nos ha creado para que convivamos. Qué ejemplo más bueno nos dan estas naciones llamadas Francia, Inglaterra, Italia, Portugal! Ha habido muchos personalismos en el mundo, pero todos han terminado. Napoleón fue un gran general; Cesar, también, pero sólo pudieron gobernar hasta que les llegó la muerte. Hemos de ser realistas y mirarnos en el espejo del mundo. Debemos admitir una convivencia para la que no estamos preparados.

JAUME GIBERT, Empresario de la construcción

Català

Pregunta: I de les reivindicacions obreres ¿Què n’opina, vosté?

Resposta: Miri, a Mallorca no se’n produeixen perque l’obrer viu còmodament…De tota manera, sempre que sent parlar d’aquestes qüestions, pens que l’empresari pot cedir una mica, perquè si realment està en una situació econòmica desesperada, el que fa és declarar suspensió de pagaments. Jo sempre he estat partidari de fer l’obrer partícep de l’empresa, però és que moltes vegades el mateix obrer refusa aquest sistema! Vol guanyar deu pessetes, i perquè no el maregin, renuncia a guanyar-ne onze. L’obrer, actualment, no estima gens ni mica l’empresa.

Castellano

Pregunta: Y de las reivindicaciones obreras ¿Qué opina usted?

Respuesta: Mire, en Mallorca no se producen porque el obrero vive cómodamente De todas formas, siempre que oigo hablar de estas cuestiones, pienso que el empresario puede ceder un poco, porque si realmente está en una situación económica desesperada, lo que hace es declarar suspensión de pagos. Yo siempre he sido partidario de hacer el obrero partícipe de la empresa, pero es que muchas veces el mismo obrero rechaza este sistema! Quiere ganar diez pesetas, y para que no lo mareen, renuncia a ganar once. El obrero, actualmente, no ama lo más mínimo la empresa.

BARTOMEU BUADES, Director de l empresa Casa Buades S.A.

Català

Pregunta: Com a empresari que és, ¿ajuda vostè a la promoció obrera?

Resposta: Sí, i tant! L’empresa concedeix beques, i ens trobam amb el cas decepcionant que no sempre es cobreixen. D’elles se’n poden beneficiar els fills dels obrers i els obrers mateixos, però hi ha poca afició a l’estudi. L’obrer opina que el millor que pot fer és dedicar-se a l’hoteleria, perque amb poca preparció guanya doblers. No troba atractiu haver d’estudiar vuit anys, per aprendre un ofici. De tota manera, i malgrat  aquesta decepció em preocupa molt la formació de l’individu i tot el personal directiu amplia constantment els seus estudis, car opín que l’empresa val el que el seus homes valen.

Castellano

Pregunta: Como empresario que es, ¿ayuda usted a la promoción obrera?

Respuesta: Sí, ¡y tanto! La empresa concede becas, y nos encontramos con el caso decepcionante que no siempre se cubren. De ellas se pueden beneficiar los hijos de los obreros y los obreros mismos, pero hay poca afición al estudio. El obrero opina que lo mejor que puede hacer es dedicarse a la hostelería, porque con poca preparacióc gana dinero. No encuentra atractivo estudiar ocho años, para aprender un oficio. De todas formas, y a pesar de esta decepcióc me preocupa mucho la formación del individuo y todo el personal directivo amplía constantemente sus estudios, pues opinan que la empresa vale lo que sus hombres valen.

PERE SERRA, Empresario de empresas periodísticas

Català

Pregunta: I quin és, al seu criteri, el règim més escaient per governar la nació?

Resposta: M’ho deman moltíssimes vegades, i em sembla que cada mes canvii d’opinió. O sigui: darrera una temporada llarga de pau, crec en la democràcia: quan comença a haver-hi trull, pens que l’únic remei per a la nació és que hi hagi un home fort al poder, tot i tenint en compte les traves que per a la llibertat de l’individu representa tot sistema totalitari. Però pens que en una situació inestable, perilla tota la feina creada, el pa de moltíssimes famílies…O sigui, és una resposta molt difícil la que em planteja la seva pregunta, i honestament, no crec que ningú la pugui contestar, descomptant els pocs que ja estan mentalitzats envers una idea determinada. Tant els habitants de la URSS com els de la Xina Comunista, donen unes respostes clares i llampants. No cavil-len la resposta. Jo he estat en els dos països i ho he pogut comprovar.

Castellano

Pregunta: ¿Y cuál es, a su criterio, el régimen más adecuado para gobernar la nación?

Respuesta: Me lo pregunto muchísimas veces, y me parece que cada mes cambio de opinión. O sea: tras una temporada larga de paz, creo en la democracia: cuando empieza a haber problemas, pienso que el único remedio de a la nación es que haya un hombre fuerte en el poder, aunque teniendo en cuenta las trabas que para la libertad del individuo representa todo sistema totalitario. Pero pienso que en una situación inestabe, peligra todo el trabajo creado, el pan de muchísimas familias O sea, es una respuesta muy difícil que me plantea su pregunta, y honestamente, no creo que nadie pueda contestar, descontando los pocos que ya están mentalizados para con una idea determinada. Tanto los habitantes de la URSS como los de China Comunista, dan unas respuestas claras y llamativos. No cavilan con su respuesta. Yo he estado en los dos países y lo he podido comprobar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Post Relacionados
Suscríbete ahora y recibe el ebook Nadie Debería Trabajar Jamás gratis
¡Lo quiero!
Total
0
Share