Oscuro Claro

ARMAND ESTEBAN, propietario de Bordados Mallorca

Català

Pregunta: A vostè, senyor Esteban, ¿li sembla que el món camina cap a un socialisme?

Resposta: Lentament o de pressa, em sembla que sí.

Pregunta: I l’empresari, quasi sempre prototipus de l’estament capitalista, ¿ha de posar entrebancs a aquesta evolució, o ha d’esser un cooperador?

Resposta: Ha d’esser un cooperador. De tota manera, hauriem de definir el que entenem per socialismo. Jo hi entenc tot allò que té una motivació de tipus social. Pertot arreu, fins i tot en els països de règims no gens socialistes, apliquen unes normes de convivència i de producció cada vegada més socialitzants. La intervenció dels governs en l’economia privada és bastant forta. Potser els obrers s’hagin d’integrar una mica més a l’empresa, però perquè això succeesqui, l’empresari ha de fer la primera passa.

Castellano

Pregunta: A usted, señor Esteban, ¿le parece que el mundo camina hacia un socialismo?

Respuesta: Lentamente o deprisa, me parece que sí.

Pregunta: Y el empresario, casi siempre prototipo del estamento capitalista, ¿debe poner trabas a esta evolución, o debe ser un cooperador?

Respuesta: Debe ser un cooperador. De todas formas, deberíamos definir lo que entendemos por socialismo. Yo entiendo todo lo que tiene una motivación de tipo social. Por todas partes, incluso en los países de regímenes nada socialistas, aplican unas normas de convivencia y de producción cada vez más socializantes. La intervención de los gobiernos en la economía privada es bastante fuerte. Tal vez los obreros deban integrarse un poco más a la empresa, pero para que esto suceda, el empresario tiene que dar el primer paso.

ANTONI JUAN, director de “Hotel Majórica”

Català

Pregunta: Bé, però concretant el tema a Mallorca ¿vosté creu que s’empra un to demagògic quan es fa referència a la qüestió laboral que afecta els empleats d’hoteleria?

Resposta: S’empra una demagògia bestial! És evident que els estaments menys elevats de la societat sempre paguen els desavantatges de situaciones de diferència social. És evident que un senyor que se’n va a guanyar el pa a dos mil quilòmetres del seu indret de naixemen, procura viure de qualsevol manera, per poder enviar uns estalvis a la seva família. Aquest senyor triarà el lloc més econòmic per viure, per tal d’estalviar! Consti, emperò, que som conscient que la societat té part de culpa d’aquesta situació, perquè no s’ha preocupat de crear locals habitables on es pugués recollir el gran contingent d’emigrants que vénen a guanyar-se el pa. Però a part d’aquestes falles socials, que som el primer a reconèixer, s’empra una gran demagògia a l’hora de tractar el tema. ¿Per qué, els qui critiquen les condicions laborals dels obrers de l’hoteleria, no denuncien la situació humana dels obrers transhumants de la península? Aquests obrers, quan arriben a un poble i s’aturen a una casa a demanar allotjament, els enviaen a jeure a la pallissa. Si els missatgers encara hi dormen, a les pallisses! com que resulta el lloc més calent de la casa…Em cregui, ningú no es romp cap os pel fet de viure en aquestes condicions.

Castellano

Pregunta: Bueno, pero concretando el tema en Mallorca ¿usted cree que se emplea un tono demagógico cuando se hace referencia a la cuestión laboral que afecta a los empleados de hostelería?

Respuesta: ¡Se emplea una demagogia bestial! Es evidente que los estamentos menos elevados de la sociedad siempre pagan las desventajas de situaciones de diferencia social. Es evidente que un señor que se va a ganar el pan a dos mil kilómetros de su lugar de nacimiento, procura vivir de cualquier manera, para poder enviar unos ahorros a su familia. Este señor elegirá el lugar más económico para vivir, ¡para ahorrar! Conste, sin embargo, que somos conscientes de que la sociedad tiene parte de culpa de esta situación, porque no se ha preocupado de crear locales habitables donde se pudiera recoger el gran contingente de emigrantes que vienen a ganarse el pan. Pero aparte de estas fallas sociales, que somos los primeros en reconocer, se emplea una gran demagogia a la hora de tratar el tema. ¿Por qué, quienes critican las condiciones laborales de los obreros de la hostelería, no denuncian la situación humana de los obreros trashumantes de la península? Estos obreros, cuando llegan a un pueblo y se detienen en una casa a pedir alojamiento, los envian a dormir al corral. Si los mensajeros todavía duermen, ¡en los corrales! como resulta el lugar más caliente de la casa … Me crea, nadie se rompe ningún hueso por el hecho de vivir en estas condiciones.

JOSEP ALBADALEJO, propietario de Yanko

Català

Pregunta: Senyor YANKO ¿Es podria definir políticament?

Resposta: Sí. Crec en un nou sentit del capitalisme, perquè la idea d’abolir-lo em sembla absurda. Però he cregut, i crec, en la justícia de les reivindicacions obreres. M’interessa, m’entengui, l’aplicació d’uns mètodes capitalistes humanitzats cent per cent. Miri, sempre m’ha agradat mantenir contacte amb l’obrer. Quan l’empresari anava engrandint-se, em preocupava molt el fet de no conèixer els empleats un per un. Em deia a mi mateix: “L’empresa s’està deshumanitzant”; i vaig decidir, d’acord amb els membres representatius del grup YANKO, fer cinc o sis empreses, en lloc d’una de grossa, que depenguessin, naturalment, de la mateixa organització. ¿I sap per què vaig fer això? Perquè cada cap de taller conegui els obrers que treballen a les seves ordres, no tan sols en l’aspecte laboral, sinó  també en l’aspecte humà.

Castellano

Pregunta: Señor YANKO ¿Se podría definir políticamente?

Respuesta: Sí. Creo en un nuevo sentido del capitalismo, porque la idea de abolirlo me parece absurda. Pero he creído, y creo, en la justicia de las reivindicaciones obreras. Me interesa, me entienda, la aplicación de unos métodos capitalistas humanizados cien por cien. Mire, siempre me ha gustado mantener contacto con el obrero. Cuando el empresario iba agrandándose, me preocupaba mucho el hecho de no conocer los empleados uno por uno. Me decía a mí mismo: “La empresa está deshumanizando”; y decidí, de acuerdo con los miembros representativos del grupo YANKO, hacer cinco o seis empresas, en lugar de una de gorda, que dependieran, naturalmente, de la misma organización. ¿Y sabe por qué hice esto? Para que cada jefe de taller conozca a los obreros que trabajan a sus órdenes, no sólo en el aspecto laboral, sino también en el aspecto humano.

JERONI ALBERTÍ, presidente de ASIMA

Català

Pregunta: De tota manera, i interpretant tot el que em diu, sembla que l’ajuda estatal es mostra avara.

Resposta: Jo no m’atrevesc a afirmar-ho, però passa que a Madrid no concedeixen importància a la indústria mallorquina,si exceptuam indústries molt concretes, com poden esser “Casa Buades” o totes les que es dediquen a la fabricació de calçat. Veient aquesta realitat, m’entra el dubte: no sé si no rebem ajuda perquè no tenim força industrial, o si no tenim força industrial perque no ens ajuden. Cadascú pot triar la versió que més li agradi, encara que jo som partidari de no supeditar els projectes a les possibles bonificacions. L’empresari, el que ha de fer és crear, i després, demanar ajuda; i aquesta és una actitud que ens costa d’entendre. Els empresaris de l’hoteleria, per exemple, demanen a tota hora. Els mallorquins, a vegades, pecam de poc resolutius. Deim: “Si ens donen, farem…Si ens donen, farem…”; i no tenim en compte que a Madrid diuen: “Feis, i després donarem”

Castellano

Pregunta: De todos modos, y interpretando todo lo que me dice, parece que la ayuda estatal se muestra avara.

Respuesta: Yo no me atrevo a afirmarlo, pero ocurre que en Madrid no conceden importancia a la industria mallorquina, si exceptuamos industrias muy concretas, como pueden ser “Casa Buades” o todas las que se dedican a la fabricación de calzado. Viendo esta realidad, me entra la duda: no se si no recibimos ayuda porque no tenemos fuerza industrial, o si no tenemos fuerza industrial porque no nos ayudan. Cada uno puede elegir la versión que más le guste, aunque yo soy partidario de no supeditar los proyectos a las posibles bonificaciones. El empresario, lo que tiene que hacer es crear, y luego, pedir ayuda; y esta es una actitud que nos cuesta entender. Los empresarios de la hostelería, por ejemplo, piden a todas horas. Los mallorquines, en ocasiones, pecamos de poco resolutivos. Decimos: “Si nos dan, haremos … Si nos dan, haremos …”; y no tenemos en cuenta que en Madrid dicen: “Haga, y luego daremos”

MIQUEL LLULL, propietario de Llull-Salas

Català

Resposta: L’obrer ha demostrat esser molt comprensiu i ha donat sobrades proves d’estimar l’empresa

Pregunta: ¿D’estimar l’empresa? 

Resposta: I tant! L’estima i se n’adona del que passa. Sap que hi ha menys demanda que a altres èpoques i que l’empresari fa el màxim per trobar nous mercats…En una paraula, saben que l’empresari també està afectat per la crisi, i no el fan víctima de la seva insatisfacció. Ells volen guanyar més, però no saben com ho han de fer.

Castellano

Respuesta: El obrero ha demostrado ser muy comprensivo y ha dado sobradas pruebas de querer a la empresa

Pregunta: ¿De querer a la empresa?

Respuesta: ¡Por supuesto! La quiere y se da cuenta de lo que pasa. Sabe que hay menos demanda que en otras épocas y que el empresario hace lo máximo para encontrar nuevos mercados … En una palabra, saben que el empresario también está afectado por la crisis, y no lo hacen víctima de su insatisfacción . Ellos quieren ganar más, pero no saben cómo deben hacerlo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Post Relacionados
Suscríbete ahora y recibe el ebook Nadie Debería Trabajar Jamás gratis
¡Lo quiero!
Total
0
Share